RODO

Od 25 maja 2018 r. będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Niniejszym informujemy Państwa, że
Administratorem Państwa danych osobowych jest firm GAZ-PRO Krzysztof Kucza
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora biuro@gaz-pro.pl z dopiskiem "Dane osobowe".

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług);
2. prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę GAZ-PRO Krzysztof Kucza
4. prowadzenie działań marketingowych podejmowanych GAZ-PRO Krzysztof Kucza samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
5. dochodzenie roszczeń;
6. archiwizacja;
7. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
8. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
9. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na firmie GAZ-PRO Krzysztof Kucza

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. udzielona zgoda;
2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy w szczególności otrzymane zapytane ofertowe lub zamówienie
3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom i podwykonawcom;
2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
3. firmie prowadzącej obsługę księgową firmy GAZ-PRO Krzysztof Kucza
4. kancelariom prawnym, którym GAZ-PRO Krzysztof Kucza zleci np. prowadzenie postępowania windykacyjnego
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych
Okres ten uzależniony jest od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest wyznaczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować firmę GAZ-PRO Krzysztof Kucza do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości);
2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
5. przeniesienia Państwa danych osobowych.
W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę GAZ-PRO Krzysztof Kucza mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane nie są przekazane do państw trzecich.

Państwa dane nie zostają poddane profilowaniu.